คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี

kingpowergroup-kingpowertaxfree
บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและสินค้าไทย ในอาคารผู้โดยสารในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานฯ โดยกลุ่มธุรกิจ “คิง เพาเวอร์” ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ