King Power Careers

Senior Officer Architect & Interior

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOUให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU
 • ประมาณราคาและจัดทำทรัพยสินเฟอร์นิเจอร์
 • ประสานงานกับหน่วยงานและตัวแทนของร้านค้าในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำงานตามแผนงานประจำปีของฝ่ายฯ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์หรือเทียบเท่า
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรกนก โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1638 สายตรง : คุณกระแต 094-489-0160 E-mail: kornkanok.choowong@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Legal Manager

Duties & Responsibilities
 • Preparing/Review all contracts, agreements, regulations and memorandums that involving with law.
 • Provide legal advice on various aspects of laws, regulations and others which related to company’s business. (international contracts)
 • Draft, review and negotiate all legal agreements.
 • Consult all business units regarding all legal issues/questions.
 • Supervise, advise, guide, assist and monitor Legal staff to drafts and reviews a contracts wide range of domestic and international
 • Other job as required
Qualification
 • Bachelor or Master’s Degree in Law or related field.
 • At least 10 years of experience in commercial legal
 • Experienced in draft and review international contracts
 • Good command of the spoken and written English language
 • Strong analytical , negotiation, problem solving
 • Time management skills
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง : คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Event Marketing

Duties & Responsibilities
 • Design event marketing strategies and planning.
 • Deliver events within timeline and budget resources that achieve acquisition and engagement objectives
 • Manage and control workflow for event set up from end to end.
 • Manage supplier relationships, as well as operational and administrative functions to ensure projects are delivered efficiently
 • Contacting and negotiate with involved suppliers for best possible results for both company and client
 • Managing budget control for each project according to company expected rates
 • Analyze the event’s success and prepare reports
Qualification
 • Bachelor Degree or higher in related fields (Business Administration, Marketing, Communication arts, etc.)
 • 4 – 10 years experience in event marketing field in retails business, agencies and organizers experiences
 • Effective communication skills and a good command of written and spoken English.
 • Creative mindset and good attitude
 • Presentation skills
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Senior Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมปริมาณสินค้าให้อยุ่ในเกฑ์ที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสินค้า/ Supplier ที่ได้รับมอบหมาย
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/ สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • หารือร่วมกับ Supplier เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับ Supplier ให้สำเร็จ
 • ทำการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ต้นทุนและเงื่อนไขให้เป็นตามนโยบายของส่วนงาน และนำเสนออนุมัติ
 • ประสานงานกับ Supplier ทำการส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิเช่น GWP, HPP, SPP, Incentive, จัดอบรมพนักงานขาย, จัดอบรม Product Knowledge รวมถึงการจัดทำ Market Survey เรื่องราคา การจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อสินค้า และการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • ดำเนินการตามแนวทางบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าให้เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดรายการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และจัดทำรายงานการประเมินผล Supplier/ Brand เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและประสานงานต่างๆ สำหรับ DF On-Board/ E-business/ Other Channels
 • ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับพื้นที่และโครงการปรับปรุงจุดจำหน่าย (Shop Renovation, Furniture, Zoning, Planogram)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีในด้าน Retail Business/ จัดซื้อสินค้า
 • มีความรู้ด้าน Import & Export
 • สามารถทำงานภายใจต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • Positive Thinking
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Department Manager – Learning Management (ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนธุรกิจ และแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี/ไตรมาส
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี
 • กำหนดเป้าหมายและพัฒนาการทำงานของทีมงาน ติดตามและประเมินผลงานพร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ ISO
 • บริหารจัดการโครงการตามแผนธุรกิจประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงกำหนดวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ และติดตามผลการเรียนรู้ (Follow Up & Assessment) ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • วิทยากร สรุปรายงานประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม และผลคะแนนสอบวัดความรู้ ของทุกหมวดหลักสูตร
 • กำกับดูแลการติดตามผลการเรียนรู้(Follow Up & Assessment) ให้เป็นไปตามกระบวนการและเวลาที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำเอกสารด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอลดหย่อนภาษี ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ทำหน้าที่เป็นวิทยากร (Instructor)
 • ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท
 • สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail : thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาบางบ่อ (สมุทรปราการ)

Duty Free Representative (พนักงานขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้าและเบิกสินค้า หน้าที่รวบรวมInvoice พร้อมสรุปยอดขาย
 • ดูแลร้านค้า/ สินค้า/ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ , สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Duty Free Ambassador

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานเมื่อพบข้อผิดพลาด
 • บริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อตอบคำถาม แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับคำร้องเรียนหรือความคิดเห็นของลูกค้าบน Social Network ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • จัดทำ Knowledge base ข้อมูลต่างๆที่สำคัญและจำเป็น เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน ไตรมาส และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังนี้
  • ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน
  • ภาษาจีน ผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ , สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

HR (Organization Development)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนธุรกิจ และแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี/ไตรมาส
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี
 • บริหารจัดการ การดำเนินการของ Competency Development ให้เป็นไปตามกระบวนการและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • วิเคราะห์และกำหนดวิธีการพัฒนาตนเอง Self Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำต้นสังกัดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน
 • ให้คำแนะนำ จัดหาเครื่องมือการเรียนรู้แบบผสม (Blended Learning) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร
คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบจัดการความรู้ในองค์กร 5 ปีขึ้นไป
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Recruitment Specialist

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและควบคุมอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้าง
 • ควบคุมการสรรหาและว่าจ้าง ให้เป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทำรายงานสรรหาว่าจ้างได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เงินเดือน และ สวัสดิการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารพนักงานใหม่ เช่น ชี้แจงเอกสารพนักงานใหม่ตรวจสอบเอกสาต่าง ๆ จัดทำสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้าย และนำเสนอเพื่อขออนุมัติว่าจ้าง
 • ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำข้อมูลประวัติพนักงานโดยบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม SAP และจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานให้มีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง และ ควบคุมอัตรากำลัง
 • มีภาวะผู้นำ ในการบริหารจัดการทีม
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหา ว่าจ้าง ตำแหน่งงานในสายงานการตลาด
 • สามารถใช้ Program SAP ใน Module HR ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.com/ recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

HR Analytic

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Ability to help develop, implement, support, and review all Human Resource Department initiatives, policies, procedures, and systems.
 • Strategic development skills to develop and evaluate onboarding plans.
 • Cultivate training and development programs.
 • Participate in performance evaluation processes.
 • Implement project to drive Employee Engagement Survey
 • Encourage Corporate Culture
คุณสมบัติ
 • Master or BA. in OD, HRM or Related field
 • At least 6-10 year experience in HRM & HRD and at least 3 years in management level
 • Strategic thinking, planning & organizing, flexibility and analytical & Can do Attitude
 • Problem solving & decision making, controlling & monitoring and influencing & communication
 • Strong leadership, Self-motivated and ability to work under high pressure, Positive Thinking
 • Excellent usage of Computer – Microsoft Office and Good command of spoken an
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Marketing Retention (Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงานบริหารในฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • เพิ่มฐานลูกค้าคนไทยและสมาชิก เพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้า
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด ให้สอดคล้องกับยอดขาย
 • ให้บริการลูกค้าทุกระดับ ให้ได้รับการยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานส่งเสริมการขาย บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 5 ปี ขึ้นไป
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Marketing Research

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Conduct quantitative & qualitative market research
 • Participates in the ongoing development of strategic and tactical plans
 • Provides key insights on research findings and presents research
 • Create new innovation
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree in Business Research ,Marketing or Related Fields
 • Demonstrated experience in a listed organisation as a business research or customer insights professional
 • Strong understanding of business research & methodology
 • Solid analytical & strategic thinking & presentation skills
 • Meticulous attention to details and accuracy
 • Capable of developing solutions in a hands-on direct responsibility mode
 • An international mindset
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Marketing Communication

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Establish, drive a strategic internal and external communications strategy that positively affects employees’ and customers’ understanding, engagement and commitment with the result of an even stronger engagement and leads to a return on investment, and reach sales target, reach brand awareness & preference target.
 • Direct the development and execution of marketing communications initiatives including corporate marketing campaigns, product launches, sales collateral, tradeshows, online marketing, corporate website.
 • Initiate IMC Plans & executions.
 • Manage the communications budget
 • People Management
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree or Higher Marketing, Marketing Communication or Related Fields
 • 5 – 7 years experience in Marketing Communication and IMC management professional
 • Strong understanding of marketing communication & media management
 • Solid analytical & strategic thinking skills
 • Meticulous attention to details and accuracy
 • Capable of developing solutions in a hands-on direct responsibility model
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

VP – Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop and implement a cohesive marketing plan to increase brand awareness
 • Set current and long-term goals for internal teams
 • Design and review the Marketing department’s budget
 • Build relationships with media and stakeholders through creative PR strategies
 • Monitor all marketing campaigns and improve them when necessary
 • Prioritize marketing projects and allocate resources accordingly
 • Prepare regular reports and presentations on marketing metrics for the CEO
 • Conduct market analysis to identify challenges and opportunities for growth
 • Provide guidance and ideas to organize effective marketing events
 • Forecast hiring needs for the Marketing department
 • Participate in the quarterly and annual planning of the company’s objectives
 • Track competitors’ activities
คุณสมบัติ
 • BSc degree in Marketing, Communications or relevant field
 • Proven work experience as a VP of Marketing, Marketing Director or other senior role
 • Demonstrable experience designing and implementing successful marketing campaigns
 • Solid knowledge of SEO, web analytics and Google Adwords
 • Experience with CRM software and digital marketing tools and techniques
 • Strong leadership skills
 • Excellent communications skills
 • Strong analytical and project management skills
 • Strategic mindset, with ability to make difficult decisions
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

DM – Logistic Operation

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Driven entire supply chain, manufacturing, product, service, customer support, and the social responsibility initiatives.
 • Driven oversees the logistics and the necessary evolving technologies required.
 • Planning Budget Control
 • Cost Analysis / Profit & Loss
 • Estimate stock & control logistic & supply chain
 • Sourcing New material for adapting product
 • Inventory control & Distribution to target customer
 • Have good relationship & negotitation with supplier
คุณสมบัติ
 • or Master in Account / Finance or Related field
 • Have experience more 10 years in Budget Control & Warehouse Operation
 • Have been work in Innovation Business or Retail
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1645 สายตรง : คุณท็อป 094-690-6665 E-mail: nitirat.rungrueng@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Quality System Management (QSM)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ตรวจติดตาม และ รายงานผลการตรวจติดตาม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัน เวลาในการตรวจ, Audit Checklist
 • เตรียมความพร้อมก่อนถูกบริษัทภายนอกประเมินประจำปี
 • ประสานงานและติดตามผลการแก้ปัญหา CAR, CCR และรายงานผล
 • ดำเนินการตามแผนงานประจำปี ให้บรรลุเป้าหมาย
 • รวบรวม ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล และประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสายวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบบริหารคุณภาพ เช่น งานควบคุมเอกสาร งานติดตามแก้ไข CAR อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น TQA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเข้าใจใจเรื่องของ ISO เป็นอย่างดี
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.com/ recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Executive Secretary

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Manage all secretarial tasks to ensure efficiency and effectiveness.
 • Organize and update EVP daily schedule and appointment.
 • Assist in the planning and preparation of meetings and conferences.
 • Prepare presentation and report for EVP to present in the meeting.
 • Translated documents and articles.
คุณสมบัติ
 • Education Bachelor or Master degree (Business administration, Professional secretarial Education or related field.)
 • Having a minimum of 2 years’ experience in secretarial working at a high level
 • Excellent in English communication skills (TOEIC Score 600 up)
 • Proficient computer skills and in-depth knowledge of relevant software such as MS Office Suite
 • Work efficiently and accurately to ensure good performance
 • Good interpersonal and communication skills
 • Ability to work under pressure
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ