King Power Careers

Senior Officer Architect & Interior

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOUให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU
 • ประมาณราคาและจัดทำทรัพยสินเฟอร์นิเจอร์
 • ประสานงานกับหน่วยงานและตัวแทนของร้านค้าในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำงานตามแผนงานประจำปีของฝ่ายฯ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์หรือเทียบเท่า
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 E-mail: aekkasit_s@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ
 

HRD Manager (Bangbor Training institute) / ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร (ประจำศูนย์ฝึกอบรม บางบ่อ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร วิธีการติดตามผล สำหรับการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนแบบผสม (Blended Learning)
 • วิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการพัฒนาองค์กรและแนวโน้มการพัฒนาใหม่ๆ รวมถึง Competency Gap เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร
 • บริหารงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีและประจำไตรมาสให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด โดยยังคงประสิทธิภาพการฝึกอบรม
 • พัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน Classroom และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมและออกแบบสื่อการเรียนรู้ (Training Content Design) หลักสูตรออนไลน์และพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่นำขึ้นระบบออนไลน์ e-learning
 • วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปตามคู่มือการทำงาน และตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม,มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำ Training Roadmap, Competency Base, การพัฒนาหลักสูตร Leadership สำหรับหัวหน้างานขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเนื้อหา และพัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน Classroom และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 E-mail : thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาบางบ่อ (สมุทรปราการ)

Marketing Loyalty Program & Activities (CRM)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้
 • สรรหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และมีความเป็นสากลฯ
 • จัดสรรช่องทางในการแจ้งข่าวสารของสิทธิประโยชน์ไปยังกลุ่มสมาชิก รวมถึงประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ควบคุมดูแล และติดตามผลของสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สมาชิก จัดทำเป็นรายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
 • กำหนดแนวทางการจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารไปยังกลุ่มสมาชิกเพื่อให้สมาชิกรับทราบ และกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 • จัดรายการเพื่อให้ลูกค้านำคะแนนสะสมกลับมาใช้เป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการลูกค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Duty Free Representative (พนักงานขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้าและเบิกสินค้า หน้าที่รวบรวมInvoice พร้อมสรุปยอดขาย
 • ดูแลร้านค้า/ สินค้า/ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ, สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Duty Free Ambassador

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานเมื่อพบข้อผิดพลาด
 • บริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อตอบคำถาม แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับคำร้องเรียนหรือความคิดเห็นของลูกค้าบน Social Network ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • จัดทำ Knowledge base ข้อมูลต่างๆที่สำคัญและจำเป็น เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน ไตรมาส และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังนี้
  • ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน
  • ภาษาจีน ผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ, สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต
 

Housekeeping Manager (VS Sport Club: Samutprakarn Area)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำกับ, ดูแล และบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนกแม่บ้าน เพื่อให้สามารถดำเนินงานบริการภายในห้องพักแขกและภายในส่วนพื้นที่ที่พักอาศัยของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างเหมาะสม
 • ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ, ห้องพักแขก, ห้องซักรีด, พื้นที่ส่วนสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
 • จัดทำตารางการทำความสะอาดในวาระพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำความสะอาดหน้าต่าง, การซักพรม, การทำความสะอาดช่องลม, การรักษาความสะอาดทั่วไป และโปรแกรมการรักษาความสะอาดอื่น ๆ โดยการแนะนำจากผู้จัดการทั่วไป
 • ดูแลรายการและจำนวนของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับงานรักษาความสะอาด
 • กำกับและดูแลให้พนักงานภายในหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานดูแลแผนกแม่บ้านอย่างน้อย 5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรกนก โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1638 E-mail: kornkanok.choowong@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : VS Sport Club (บางบ่อ/สมุทรปราการ)
 

register / ลงทะเบียน