Careers

Senior Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมปริมาณสินค้าให้อยุ่ในเกฑ์ที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสินค้า/ Supplier ที่ได้รับมอบหมาย
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/ สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • หารือร่วมกับ Supplier เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับ Supplier ให้สำเร็จ
 • ทำการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ต้นทุนและเงื่อนไขให้เป็นตามนโยบายของส่วนงาน และนำเสนออนุมัติ
 • ประสานงานกับ Supplier ทำการส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิเช่น GWP, HPP, SPP, Incentive, จัดอบรมพนักงานขาย, จัดอบรม Product Knowledge รวมถึงการจัดทำ Market Survey เรื่องราคา การจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อสินค้า และการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • ดำเนินการตามแนวทางบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าให้เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดรายการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และจัดทำรายงานการประเมินผล Supplier/ Brand เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและประสานงานต่างๆ สำหรับ DF On-Board/ E-business/ Other Channels
 • ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับพื้นที่และโครงการปรับปรุงจุดจำหน่าย (Shop Renovation, Furniture, Zoning, Planogram)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 27-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีในด้าน Retail Business/ จัดซื้อสินค้า
 • มีความรู้ด้าน Import & Export
 • สามารถทำงานภายใจต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • Positive Thinking
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจารวี โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: jarawee_c@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Section Manager ICT System (ผู้จัดการแผนก ICT)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วางแผน จัดหา ปรับปรุง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบต่าง ๆ ให้ทันต่อเทคโนโลยี
 • ดูแลบริหารจัดการ และ บำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบ Microsoft Office 365
 • ดูแลบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูล ระบบการขาย (POS)
 • บันทึก เพิ่มข้อมูล ปรับปรุง และตรวจสอบการบันทึก รหัสและสิทธิของผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบการปฏิบัตงานด้านการดูแลและการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Data Center)
 • แก้ไขปัญหา และตรวจสอบดูแล การตรวจสถานะ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบ Access Control
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ใช้งานและจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ช / ญ อายุ ( 28-35 ปี )
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ระบบ Computer Sever และ ระบบปฎิบัติการ (MS-Windows , MS SQL Server, Unix , Linux) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN / WAN
 • มีประสบการณ์ทำงาน หรือ มีความเชี่ยวชาญ Program Microsoft Office 365 , บริหารจัดการฐานข้อมูลระบบการขาย POS
 • หากมีใบ Certificate Microsoft Office 365 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง :คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

DM-Product Development & Marketing (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาสินค้า)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิจัยและวิเคราะห์การตลาด แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการบริหารและควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกออกแบบ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมกระบวนการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ทั้ง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์
 • ออกแบบและวางแผนการกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานขายและปฏิบัติการร้านค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านข้อมูลการขาย เป็นต้น
 • วางแผนและควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ให้เหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree in Marketing Management, Business Administration or Other Related Jobs
 • Product Analysis and Management 5 Years
 • Product Development and Packaging Design 5 Years
 • Retail Marketing and Business Management 5 Years
 • Marketing and Budget Planning 5 Years
 • Interpersonal Skill and Communication 5 Years
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรกมล โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: vorakamol.lawtrakulngam@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Section Manager-Product Development & Marketing (Fashion/Food/Souvenir) ผู้จัดการแผนกการตลาดและพัฒนาสินค้าแฟชั่น /อาหาร / ของที่ระลึก

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิจัยและวิเคราะห์การตลาด แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการบริหารและควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกออกแบบ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมกระบวนการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ทั้ง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์
 • ออกแบบและวางแผนการกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานขายและปฏิบัติการร้านค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านข้อมูลการขาย เป็นต้น
 • วางแผนและควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ให้เหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree (Marketing Management, Business Administration, Fashion Marketing or Other Related Jobs)
 • Knowledge in Product Analysis and Management 5 Years
 • Experience in Product Development and Packaging Design 5 Years
 • Retail Marketing and Business Management
 • Marketing and Budget Planning
 • Interpersonal Skill and Communication
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรกมล โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: vorakamol.lawtrakulngam@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Marketing Communication (เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร, ฤดูการท่องเที่ยว, นโยบายองค์กร /ส่วนงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี/เดือน
 • ดำเนินงานการสร้างสรรค์โฆษณาและการสื่อสารผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ ให้ตรงตามเวลาที่แผนกำหนด
 • วางแผนและควบคุมสื่อโฆษณา ทั้่ง สื่อภายในและภายนอก ให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
 • สรุปผลการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น Awareness, Customer Traffic , Income/Revenue เป็นต้น
 • วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย หรือ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานและองค์กร
 • การดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบและจัดเรียงสินค้า รวมถึงการควบคุมร้านค้า หรือ จุดขาย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การรายงานการจัดเรียงสินค้าและความร้านค้า ทุกจุดขาย
 • สรรหาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการออกแบบ หรือ เอเจนซี่การสร้างสรรค์การโฆษณา การผลิตชิ้นงาน รวมถึงสื่อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงาน
 • จัดทำงบประมาณการตลาดและควบคุมงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การบริหารช่องทาง E-Commerce เพื่อให้ภาพลักษณ์ตรงตามแบรนด์ที่กำหนด รวมทั้ง การจัดการสินค้าให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติ
 • Bachelor and Master degree สาขา Marketing Management, Advertising or Other Related Jobs
 • Retail Marketing and Business Management
 • Marketing and Budget Planning
 • Integrated Marketing Communication ; Above the line + Below the line and Digital Marketing
 • Visual Merchandising and Store Design
 • Interpersonal Skill and Communication
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรกมล โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: vorakamol.lawtrakulngam@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

SM-Product Design (Fashion/Package Food)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดแนวทางการออกแบบในเรื่องของ Theme, Concept, Design ความสวยงาม การใช้งาน วัตถุดิบ ต้นทุนและเวลาการทำงาน (Project) ให้เป็นไปตามแผนงานซีซั่น และเวลาที่กำหนด
 • สร้างสรรค์ Brand Identity VR ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักสำหรับแต่ละ Collection & Season
 • ควบคุมและบริหารทีมงาน ให้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแผนงานและเวลาที่กำหนด
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยตนเอง
 • ประชุมแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลที่ได้ในการออกแบบทั้งเรื่อง Design, Marketing Research, Consumer Behaviors, Pricing, Material และ New Technique จากสิ่งพิมพ์ Internet และเข้าชมงานนิทรรศการต่างๆ
 • ทำงานร่วมกับ Suppliers และแผนกจัดซื้ออย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงความผิดพลาดระหว่างการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการตลาด, Sourcing, Purchasing และอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอบรมพนักงานขายในการจัดสินค้าในร้านตาม Concept ของ Collection และซีซั่น
 • ลงพื้นที่สำรวจสินค้าใหม่ในตลาด (คู่แข่ง) ที่มีความใกล้เคียงกัน และเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตามเทรนด์แฟชั่นในการออกแบบ Collection ต่อไป
 • รวบรวมข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมให้ผู้จัดการฝ่ายทราบ เพื่อขอความคิดเห็นและข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขตามที่สรุป
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริหารจัดการการออกแบบ (Product Design & Design Management) Fashion
 • มีประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องประดับ
 • ความชำนาญด้านการปรับปรุง ประยุกต์ ในเรื่องวัตถุดิบ การใช้งานและกระบวนการผลิต
 • มีความเข้าใจและสามารถประเมินแนวโน้มเทรนด์แฟชั่น
 • การบริหารจัดการเรื่องบุคคลและการประสานงาน
 • มีความรู้ด้านกฏหมาย การจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรกมล โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: lawtrakulngam@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดตามเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  และรายการเกี่ยวกับภาษีอากร  และบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติ และเสนอขออนุมัติตามอำนาจ ให้ถูกต้อง
 • รับวางบิลค่าสินค้า / ค่าใช้จ่ายต่างๆ / ติดตามทวงถามการรับชำระเงินค่าสินค้า และบริการ ให้ถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย – หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และด้านภาษีอากร 2  ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ในระดับที่ดีหากทักษะการใช้โปรแกรมSAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ขั้นพื้นฐาน และ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจารวี โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: jarawee_c@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Department Manager – Merchandising

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารการสั่งซื้อสินค้าให้ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย รวมถึงบริหารงบประมาณการสั่งซื้อ , บริหารต้นทุนสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามเป้า
 • วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
 • วางแผนและบริหารงบประมาณการสั่งซื้อ รวมถึงบริหารงานตามนโนบายให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
 • เจรจาต่อรองงานด้านการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองเกี่ยวกับราคา ต้นทุนสินค้าและเงื่อนไขการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • วางแผนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแผนงานให้บรรลุตามนโยบายของส่วนงาน
 • วิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มการตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • บริหารและจัดสรรตรวจงบประมาณตามแผนการสั่งซื้อ
 • พิจารณาสรรหา brand ใหม่ตามแนวโน้มความต้องการตลาด
 • พิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ Supplier
 • พิจารณาข้อมูลทางด้านสินค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดอัตรากำลังในแผนกที่รับผิดชอบและจัดสรรบุคลากรให้เมาะสมกับลักษณะงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย – หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา  MBA, Executive Management, International Business, International Marketing , Economics  
 • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 5  ปี
 • การประสบการณ์ด้านเจรจาธุรกิจต่างประเทศอย่างน้อย 3  ปี
 • มีความรู้ด้านการ Import & Export อย่างน้อย  3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail Business  อย่างน้อย  3  ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานระดับผู้จัดการขึ้นไป อย่างน้อย 5  ปี  
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจารวี โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: jarawee_c@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Specialist -Digital Solution Development

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • ศึกษา วางแผน จัดหา ปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำมาใช้สนับสนุนการทำงานให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยี และ รองรับการขยายตัวในอนาคต
 • วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ จัดสรรบุคลากร ทรัพยากร ระยะเวลา จัดทำเอกสาร และตรวจสอบเอกสารสรุปความต้องการโปรแกรมระบบสารสนเทศ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร
 • พัฒนาโปรแกรม จัดทำ และ ตรวจสอบเอกสารสรุปความต้องการโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
 • ตรวจติดตาม การพัฒนา และทดสอบโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามเอกสารสรุปความต้องการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เพิ่มเติมปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
 • ฝึกอบรมให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายฯมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่อ งมือได้
 • ฝึกอบรมให้คำปรึกษา แนะนำโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งาน มีความรู้ ความเข้าใจ และ ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ ช/ญ อายุ 27-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , การจัดการระบบสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ Sever , ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS , ระบบงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าปลีก 7 ปีขึ้นไป
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Specialist – Digital Project Management

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Project Initiating – Prepare business requirements, RFP, Conduct/arrange bidding process
 • Project Planning – Prepare project scheduling plan, quality plan, issue & risk management
 • Project Executing – Conduct the venders, control/coordinate team and users, problem solving
 • Project Monitoring and Controlling – Monitor and progress a project, manage changing
 • Project Closing – Evaluate the completion of project
 • Explore, evaluate and recommend applicable solutions
 • Improve project management process and skills
คุณสมบัติ
 • เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Project management , Application Development , Hardware , Network & Infrastructure 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบ Certificate PMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Web Graphic Designer (E-Commerce)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงานออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด ประเมินและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน
 • บริหารจัดการ ดำเนินการออกแบบทั้งหมด ภาพลักษณ์แบรนด์และโฆษณาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงานการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • นำเสนอแนวทางแก่ผู้บังคับบัญชา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในการออกแบบ ธุรกิจขายปลีกโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบงานสื่อดิจิตอลอย่างดีเยี่ยม 3 ปี
 • ความเข้าใจโลกดิจิทัล แนวโน้ม และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 ปี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ปฎิบัติการ รวมถึงสามารถบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงานได้ 3 ปี
 • ภาวะผู้นำ บริหารบุคลากรและทีมให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรกมล โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: vorakamol.lawtrakulngam@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ

Duty Free Ambassador ล่ามจีน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • มีหน้าที่ให้การบริการต้อนรับตามมาตรฐานการบริการแบบคิงเพาเวอร์ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด
 • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ
 • สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังนี้
  • ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน
  • ภาษาจีน ผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com / recruit_airport@kingpower.com สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Duty Free Representative (พนักงานขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้าและเบิกสินค้า หน้าที่รวบรวมInvoice พร้อมสรุปยอดขาย
 • ดูแลร้านค้า/ สินค้า/ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com / recruit_airport@kingpower.com สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Admin (พนักงานธุรการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการดำเนินงานต่างๆ ของผ่ายฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานด้านข้อมูลเอกสารและการจัดการด้านอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความชำนาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819     E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Cash & Credit operation (Airport)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจนับเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว
 • ตรวจสอบกระทบยอดขายจากการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตระหว่าง Sales Slip กับยอดขาย
 • การนำเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้เรื่องเงินตราต่างประเทศ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819      E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Stock Control (พนักงานตรวจนับสินค้า)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือและคลังสินค้าให้ถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,บัญชี,การจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจนับสินค้าคงคลังInventory Management
 • สามารถใช้โปรแกรมSAP ในการปฏิบัติงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819      E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Supervisor – ICT Service (AP)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ Hardware /Software
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้หรือความชำนาญในวิชาชีพ
  • ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย/ติดตั้งระบบโปรแกรมฯ
  • ด้านระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS
  • ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี/การติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819      E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Department Manager – F&B

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กร
 • บริหารงานและกำกับควบคุมดูแลแผนก แผนกSales & Marketing (Aksra / KPI) แผนก Operation (Complex), และ Purchasing ให้ถึงเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และ KPI
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญานัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต และ สาขาพัทยา

Section Manager – Ramayana Restaurant

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สินค้าและลูกค้า
 • สรุปข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา พัฒนามาตรฐานการบริการ การทำงานในแผนกพร้อมทั้งติดตาม ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างแรงจูงใจในเชิงบวก รวมถึงกระจายงานได้
 • บริหารกำลังคนดูแลงบประมาณในแผนกและควบคุมค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี หรือถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ด้านโรงแรมและร้านอาหารในตำแหน่ง 3 ปี
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Pharmacist (เภสัชกร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำ คัดเลือกผลิภัณฑ์ และส่งมอบยาให้กับลูกค้า
 • รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (ภบ.)ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรจากสภาเภสัชกร
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณจักร 076-397-888 ext. 7817 และคุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: chak_c@kingpower.com / piyawan_l@kingpower.com สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาภูเก็ต

Department Manager – Learning Management (ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนธุรกิจ และแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี/ไตรมาส
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี
 • กำหนดเป้าหมายและพัฒนาการทำงานของทีมงาน ติดตามและประเมินผลงานพร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ ISO
 • บริหารจัดการโครงการตามแผนธุรกิจประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงกำหนดวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ และติดตามผลการเรียนรู้ (Follow Up & Assessment) ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • วิทยากร สรุปรายงานประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม และผลคะแนนสอบวัดความรู้ ของทุกหมวดหลักสูตร
 • กำกับดูแลการติดตามผลการเรียนรู้(Follow Up & Assessment) ให้เป็นไปตามกระบวนการและเวลาที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำเอกสารด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอลดหย่อนภาษี ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ทำหน้าที่เป็นวิทยากร (Instructor)
 • ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท
 • สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-888 ext. 1618 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางบ่อ (สมุทรปราการ)

HR – Information System (ฝ่ายบริหารบุคคล – ระบบฐานข้อมูลบุคลากร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Maintains quality and consistency of HRIS database information specifically the Organization Management (OM) and Personnel Development/Management (PA) SAP modules
 • Troubleshoots, analyzes, detects, identifies and corrects technical problems and deficiencies
 • Runs scheduled reports and creates reports as needed.
 • Develops information systems involving integration of multiple platforms, vendor products and technologies
 • Develops, designs, builds, tests, implements, maintains and enhances HRIS tables, codes, and security
 • Control Time Record System as of vocation and leave days accurate to  company regulations
 • Provides HRIS technical support to Human Resources and other court staff.
 • Serves as liaison between court and SAP configuration staff
 • Serves as liaison among HRIS, Benefits, Human Resources, Recruitment, Payroll and Finance areas with regard to operations and the HRIS.
 • Coaching and Develop subordinate
คุณสมบัติ
 • Master or BA. in HRM /Psychology/ Political Science or related filed
 • At least 10 years’ experience in HRIS
 • Strong leadership at least 8 years and Ability with good interpersonal and communication skill.
 • Good communication skill and ability to collaborate with people of all levels.
 • Good knowledge Labor Law, Payroll, C&B, Recruitment and GA
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดรีม 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารางน้ำ